De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

10-2009 - Eerste fases Oppolderen toegelicht

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2009-10-30
Meer informatie: Drs. C.M. (Charles) van Schaik
E-mail: c.m.van.schaik@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)70-3784469
Mobiel: +31 (0)6-48131218
Aandachtsgebied: water, zilte perspectieven
Eerste fase: gerichte verkenning
In een eerste fase is een gerichte verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden voor oppolderen: het op zo natuurlijk mogelijke wijze ophogen van laaggelegen gebieden. Er heeft een workshop plaatsgevonden met deskundigen om de kansrijkheid van het gedachtegoed te onderzoeken. Deze bracht twee interessante uitkomsten.
 
Ten eerste bleek dat de nieuwe systeembenadering niet zozeer ligt in ophogen an sich, maar breder in een nieuw systeemdenken vanuit sediment. We hebben hier een intrigerend thema te pakken: Nederland bekijken vanuit sediment-optiek levert een geheel nieuw gezichtsveld op en een breuk met de huidige manier van denken. Dat zou een interessante nieuwe aanpak kunnen opleveren voor de inrichting van delen van laag Nederland.
 
Een tweede uitkomst is dat natuurlijk ophogen op kleinere schaal mogelijk is. Er is relatief weinig sediment beschikbaar. Niet alleen de hoeveelheid sediment is van belang, maar ook of het vastligt of niet: erosie hoort daar onlosmakelijk bij, maar treedt nog maar weinig op. Er is dan ook te weinig sediment aanwezig om laag Nederland structureel op te hogen. Tegelijk liggen er wel uitdagende kansen om oppolderen op kleinere schaal in te zetten. Het principe van oppolderen wordt weer opnieuw toegepast, maar dan vooral onder water (suppleties, deels zandmotor). Vanuit de kust is er relatief meer sediment beschikbaar dan vanuit de rivieren. De kust is dan ook de interessantste regio, maar oppolderen kan ook werking krijgen in het rivierengebied. De betreffende rapportage (‘Oppolderen, analyse en verslag van de workshop’) is hier te downloaden.
 
Tijdens de eerste fase kwam veel kennis op tafel, waarbij de uitdaging vanuit diverse invalshoeken is belicht. Om hier meer lijn en verdieping in te brengen, is een verhaal opgeschreven op basis van diepte-interviews met enkele deskundigen (‘Slimmer omgaan met schaars sediment’). Dit document is hier te downloaden. 
 
Tweede fase: Laag Nederland, spanning tussen zee en rivieren
In de eerste fase is een sterke spanning gesignaleerd tussen (autonome) zeespiegelstijging en (antropogene) rivierbedverlaging. Deze spanning is uitgewerkt in een essay van Terra Incognita en Bureau Stroming een essay geschreven. Dit gaat in op de gesignaleerde spanning tussen enerzijds de verlaging van rivierbeddingen en de zeespiegelrijzing. De verkenning illustreert de spanningen en biedt uitdagende oplossingsrichtingen. De betreffende rapportage (‘Oppolderen’) is hier te downloaden.
 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Oppolderen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken