De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

02-2010 - Concept Oppolderen wordt afgesloten

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2010-02-28
Meer informatie: Drs. C.M. (Charles) van Schaik
E-mail: c.m.van.schaik@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)70-3784469
Mobiel: +31 (0)6-48131218
Aandachtsgebied: water, zilte perspectieven
Eindbeeld ‘Oppolderen’
De ideeën uit de tweede fase zijn getoetst bij enkele vernieuwende deskundigen. Op basis hiervan heeft Innovatie Agro & Natuur het volgende eindbeeld samengesteld. 
Het sedimentperspectief is een uitdagende en interessante benadering. Het biedt een vernieuwende kijk op de toekomstige inrichting van Nederland, omdat het de verbinding legt tussen de elementen die Nederland hebben gemaakt: water en bodem. Daarbij wordt een ‘oude’ techniek (het laten ontstaan van kwelders, het laten ophogen van rivieruiterwaarden) weer nieuw leven ingeblazen.
Oppolderen is aantrekkelijk vanwege het duurzaam en in principe goedkoop benutten van natuurlijke krachten. Het kan gezien worden als aanvullende optie voor bestaande en nieuwe voorstellen voor het versterken van de veiligheid, zoals brede klimaatdijken.
Daarnaast is het concept interessant als we het toepassen op buitendijkse sedimentproblemen, zoals ‘zandhonger’ maatregelen in zeearmen.
Oppolderen kan niet concurreren met kunstmatig ophogen, indien de ophoging snel moet gebeuren. Bovendien hoeft oppolderen niet altijd goedkoper te zijn, omdat bij oppolderen ook inrichtingsmaatregelen nodig zijn.Oppolderen richt zich op de zeer lange termijn (richting 2200) of lange termijn (komende 100 jaar), dus op de situaties waar veel tijd beschikbaar is (decennia), of - vanuit het huidige perspectief gezien – waar tijd geen rol speelt. Zoals in situaties waar (nog) geen direct economisch gewin aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij buitendijkse gebieden, natuurlijke gebieden, of in andere settings zoals een ‘wisselpolder’systeem. In dergelijke gebieden is wel perspectief aanwezig. Daarvan zijn al voorbeelden aanwezig, zoals de plannen voor herinrichting van Perkpolder. Ook bij kustveiligheid wordt al geëxperimenteerd vanuit het principe van oppolderen, maar dan ónder water (Zandmotor).
Hoewel oppolderen een buitengewoon intrigerend fenomeen is, biedt het weinig concurrentie voor de traditionele manier van ophogen en heeft het vooralsnog een beperkte toepassingsniche. Het zal niet op grote schaal benut kunnen worden. Daardoor heeft de toepassing een lage maatschappelijk urgentie. Wel verbreedt dit concept het palet aan oplossingsrichtingen voor het verbeteren van veiligheid en waterbeheer, zoals voorgesteld in het Nationaal Waterplan op basis van de voorstellen van de Commissie Veerman.
 
Afsluiting onderwerp bij Innovatie Agro & Natuur
Met deze verkenning sluit Innovatie Agro & Natuur dit onderwerp af. Het concept blijft interessant voor bepaalde toepassingen, zoals de verrijking met of ophoging van natuurgebieden. Hier ligt een mooie uitdaging voor innovatieve onderzoekers.
Innovatie Agro & Natuur zal de ontwikkelingen rond dit concept blijven volgen. Grootschalige toepassing voor de langere termijn zou met nieuwe inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, weer interessant kunnen worden.
 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Oppolderen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken