De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Natuur, landschap en ruimte

Verwijzingen:

Bestemming Nieuw Nederland

Bestemming Nieuw Nederland

Hoe kijken nieuwe Nederlanders tegen de groene ruimte in Nederland aan? Welke ideeën voor verbetering zien zij?
Gezonde Wijk (deelconcept 7Klapper)

Gezonde Wijk (deelconcept 7Klapper)

Dit project heeft tot doel te komen tot verrassende combinaties tussen agro, groen en andere domeinen die inwerken op de gezondheidsbeleving in het alledaagse leven van mensen in de wijk.
Gezondheidslandschappen

Gezondheidslandschappen

Gezondheidslandschappen is een nieuwe combinatie op gebiedsniveau van zorg, recreatie en landbouw, waardoor o.a. de economie wordt versterkt.
Groene Scan

Groene Scan

Doel is een concreet gebied (in casu Schouwen-Duiveland) door te meten, met als uitgangspunt dat alles wat van waarde is ook wordt gewaardeerd, zowel in positieve als in negatieve zin.
Innerlijke Ruimte ∞ Buitenruimte

Innerlijke Ruimte ∞ Buitenruimte

Inzicht uit dit project leert dat een andere ruimtelijke ordening met meer ruimte die we in onszelf ervaren, leidt tot een andere kijk op fysieke ruimte.
Kennisassimilatie (Space Academy II)

Kennisassimilatie (Space Academy II)

Centraal staat hier de vraag hoe je workshops en andere momenten van kennisoverdracht zodanig organiseert dat derden er in hun praktijken echt wat aan hebben.
Klimaatkeuken EU

Klimaatkeuken EU

Het verkennen van de gevolgen van mogelijke klimaatveranderingen voor voedselproductie, energie en ruimtegebruik en het zoeken naar concepten om van die gevolgen kansen te maken.
Klimaatpark Groene Hart

Klimaatpark Groene Hart

Het project Klimaatpark wil inspireren en uitdagen tot een andere aanpak van het Groene Hart. Er worden innovatieve oplossingen aangedragen voor inmiddels breed erkende problemen.
Laagwaterbeheer 2.0

Laagwaterbeheer 2.0

Nederland heeft zoet water in overvloed, ook in droge zomers. Toch ervaren we dan soms tekorten. Klimaatverandering zal dit probleem verergeren.
Lokaal Gezondheidssysteem

Lokaal Gezondheidssysteem

De uitdaging vormde een gezondheidsconcept te ontwikkelen waarbij vraag en aanbod maximaal op lokaal niveau worden verbonden en afhankelijkheden van grootschalige zorgvoorzieningen zoveel mogelijk wor
Malegenootschappen

Malegenootschappen

Burgers zullen daadwerkelijk inspraak krijgen in het beheer van natuurgebieden van terreinbeheerders en daar ook substantieel aan bijdragen.
Netlandschap

Netlandschap

In Netlandschap wordt landschap het hoofdproduct, waarvoor de gebruiker betaalt. Agrarische productie vormt hooguit nog een onderdeel van het landschap.
Nieuwe Dorpen

Nieuwe Dorpen

De overgang van denken dat wonen in het landelijk gebied slecht is voor het landelijk gebied naar denken dat wonen juist de kwaliteit van het landelijk gebied in brede zin kan verhogen staat centraal.
Nieuwe Rivieren

Nieuwe Rivieren

Door het aanleggen van nieuwe rivieren is een hoop ‘winst’ te boeken: extra ruimte voor recreatie, wonen aan het water, natuur en klei-, grind- of zandwinning.
Oppolderen

Oppolderen

Nederland is aan het dalen. De Nederlandse delta is gevormd door sediment van zee en rivieren. ‘Om de voeten droog te houden’ is veel tijd en geld gestoken in technische en kunstmatige maatregelen.
Rieteconomie

Rieteconomie

De teelt van biomassa als functie in het kader van waterbeheer en voor de productie van energie, die zo moet zorgen voor een nieuw en duurzaam economisch fundament voor de veenweide.
Rijke Delta

Rijke Delta

Om de natuurlijke dynamiek te herstellen, is samenwerking nodig op diverse niveaus. Deze is niet vanzelfsprekend. Het project ‘Rijke Delta’ beoogt hier verandering in te brengen.
Singelgolf

Singelgolf

Het project beoogt een golfbaan (of cluster van golfbanen) te ontwikkelen, die als een lint door het landschap loopt, over de grond van meerdere agrariërs die er blijven boeren.
Systeemanalyse Landschapskwaliteit

Systeemanalyse Landschapskwaliteit

Het project is gericht op het vergroten van de maatschappelijke en politieke betrokkenheid bij de kwaliteit van het landschap.
Volkstuinen als groene motor

Volkstuinen als groene motor

In dit project worden de goede elementen van een traditionele volkstuin gecombineerd met de publieke toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van een park.
Resultaatpagina:     01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken