De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Volkstuinen als groene motor

Verwijzingen:

Het project

In en om grote steden, maar ook in meer rurale gebieden, komt de ruimte voor groen en ontspanning vaak onder druk te staan. Volkstuinen vervullen voor de stedelijke leefomgeving en voor veel stadsbewoners een belangrijke rol.

Ondanks politieke ambities en landelijke, regionale en locale beleidsplannen, neemt het areaal aan volkstuinen in Nederland gestaag af. Ook trekken volkstuinen steeds meer een uiteenlopend publiek. Voor een breed maatschappelijk draagvlak en recreatie- en educatiemogelijkheden is dat positief, maar er vindt een ook verdringing plaats van de oorspronkelijke volkstuingebruikers (ouderen, allochtonen en minder hoog opgeleiden). De huidige volkstuinen zijn veelal monofunctioneel (het verbouwen van groenten, fruit en sierbloemen).
In dit project worden de goede elementen van een traditionele volkstuin (een areaal met bloemen of gewassen dat door burgers wordt beheerd) gecombineerd met de publieke toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van een park, waarbij het beheer van het park deels kan worden uitgevoerd door gebruikers. De tuinen zijn als het ware de private perken en de paden dienen om die perken voor een breed publiek beleefbaar te maken. Door deze combinatie worden volkstuinen ook aantrekkelijk voor degenen die niet tuinieren, kan meer publiek groen in de buurt van steden gerealiseerd worden, en wordt beter tegemoetgekomen aan de grote vraag naar tuinen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken