De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Buurderij Haarlemmermeer

Verwijzingen:

Haarlemmermeer
In 2007 is in de Haarlemmermeer een Stuurgroep gevormd die zich tot doel stelde businesscases uit te werken voor een tweetal initiatieven.
De businesscase voor de Buurderij Haarlemmermeer-Zuid is ingebracht in het planningsproces voor de Zuidwest-Flank in de Haarlemmermeer en wordt thans positief tegemoet getreden. De multifunctionele opzet van de Buurderij lijkt goed te passen binnen de beleidsambities. Tegelijkertijd realiseren partijen zich dat de vernieuwende opzet van de Buurderij op gespannen voet staat met de wijze waarop verantwoordelijkheden in het landelijk gebied thans zijn toegedeeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de overgang van publieke verantwoordelijkheden, zoals waterberging, naar de private sfeer. Dat geldt ook met betrekking tot financieringsconstructies. De Stuurgroep die de totstandkoming van de pilot heeft begeleid, heeft medio 2009 middelen beschikbaar gesteld om te bereiken dat de Buurderij kan worden ingepast zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het vernieuwende karakter ervan.
In juni 2009 is rond deze businesscase een seminar georganiseerd over dit onderwerp. De spanning tussen innovaties en regelgeving stond daarbij centraal, alsmede de vraag hoe daarmee kan worden omgegaan.
Voor de tweede Buurderij-pilot, ‘Poldertuin’, is eveneens een verdere uitwerking beschikbaar. Deze zal onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe glastuinbouwgebied van circa 300 ha ten westen van Rijsenhout en Burgerveen. Realisering van dit Buurderij-ontwerp zal worden gekoppeld aan de uitwerking van dit nieuwe vestigingsgebied. Zodra bekend is welke ondernemers zich hier willen vestigen, zal de uitwerking van een businesscase ter hand worden genomen.
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken