De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Eendenkroos

Verwijzingen:

Het project

Het project is een verkenning op basis van de hypothese dat het plantje Eendenkroos (Lemna spec.) kan bijdragen aan verschillende systeeminnovaties:

  • Van een droge naar een natte landbouw, in mogelijke combinatie met waterbeheer (berging), productie (vis), recreatie, e.a. Eendenkroos kan in deze gebieden als een alternatief ‘gewas’ worden geoogst waarmee de gebieden opnieuw een economische waarde krijgen. Met het kroos kan (zoetwater) vis worden gekweekt.
  • Naar een eiwitbron van eigen bodem. Eendenkroos bevat daarnaast veel eiwitten en kan ook als (pluim)veevoeder verwerkt worden.
  • Met benutting van vrijkomende nutriënten. Door te groeien op uitspoelende nutriënten kan het een bijdrage leveren aan de beperking van het gebruik van soja. Hiermee ontstaat een natuurlijkere situatie en een meer lokaal evenwicht.
  • En moet bijdrage aan lokale energievoorziening, door oogst van biomassa.

Kortom, eendenkroos kan als alternatief ‘gewas’ een extra economische waarde bieden.Op basis hiervan zijn door Deltares/TNO enkele aantrekkelijke korte ketens geschetst, van benutten van het uit sloten verwijderd kroos (voor bijv. veevoer) tot (na)zuivering bij RWZI en verwerking tot biobrandstof. Nadruk komt te liggen op de volgende twee systeem-hoofdlijnen: eendenkroos als eiwitbron en vervanging van soja en als product van een nieuwe vorm van landbouw: 'natte' landbouw. Bewerking tot veevoer komt uit deze verkenning als interessante optie naar voren, de meest haalbare is het oogsten uit watergangen en verwerken tot kuilvoer. Een verdergaande optie is de actieve kweek van eendenkroos. Hiermee is nog geen praktijkervaring aanwezig. Daarnaast kan de benutting van eendenkroos een impuls krijgen door lokale koppelingen met bijvoorbeeld een combinatie van (rest)warmte, aanbod van nutriënten en lokale afzet van energie. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

02-2010 - Afsluiting concept 'Eendenkroos' in 2009

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Naar nieuwe ketens voor het benutten van eendenkroos

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken