De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Biochar (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

Landbouw draagt wereldwijd circa 10-15% bij aan de klimaatproblematiek. De landbouw heeft met de bodem een groot deel van de klimaatoplossingen in eigen beheer: de akkerbouwer als klimaatmanager.

Organische stof (OS) in de bodem verbetert de bodemvruchtbaarheid, het watervasthoudendvermogen en de waterdoorlatendheid. Door het duurzaam verhogen van het OS-gehalte in de bodem, zoals in de Terra Preta bodems door de amazone indianen is gedaan, is permanente CO2-opslag in de bodem mogelijk. Hierbij worden zowel de bodemeigenschappen voor de landbouw verbeterd, als reductie van broeikasgassen doorgevoerd. Akkerbouwers kunnen hierdoor meedoen met de CO2-handel.
Biochar is een inerte koolstofvorm die vrijkomt bij thermische conversie van biomassa. Na honderden jaren is Biochar nog steeds in de bodem aanwezig en heeft daar bodemverbeterende eigenschappen.
Landbouwers kunnen een bijdrage leveren aan het opslaan van CO2 in de bodem door deze permanent vast te leggen in de vorm van Biochar. Met dit concept wordt de omslag gemaakt naar een akkerbouw die broeikasgassen vastlegt in plaats van uitstoot.

Tot nu toe zijn de eerste veelbelovende vooruitzichten flink getemperd. De landbouwkundige waarde van Biochar is twijfelachtig. Er is niet of nauwelijks opbrengstverhoging, het effect op de bodem (structuur, watervasthoudend vermogen) is niet evident en er zijn mogelijk toxische effecten door organische microverontreinigingen en zware metalen. Daarnaast is de prijs van Biochar op de vrije markt nog zeer hoog (300-400 €/ton). De CO2 opslag is nog omstreden en de prijs van CO2 opslag per ton (2-3 €/ton CO2) is te laag om de kosten te rechtvaardigen. Kortom een traject waar we veel van geleerd hebben en waar nog veel onderzoek voor verricht moet worden eer Biochar als klimaatredder in de bodem toegepast kan worden.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken