De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Varkens in de stad

Verwijzingen:

Het project

Dit project heeft als doel de kloof tussen burger en (varkens-) boer te verkleinen, door de voedselproductie in een stedelijke omgeving zichtbaar te maken en ruimtelijk vorm te geven. Daarbij is de benadering vanuit verschillende perspectieven van groot belang. De meest basale ontwerpeis is dat het bedrijf integraal verbonden is met de stad op minimaal de volgende aspecten:

  • Economisch: werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid
  • Sociaal : ontmoeting, educatie
  • Ecologisch: kringlopen, foodmiles

Intensieve veehouderij in de stad behelst daarmee de volgende doorbraken:

  • de combinatie van/wisselwerking tussen uiteenlopende productie-, transport- en nutsfuncties;
  • het opheffen van de scheiding tussen stad en platteland, tussen primaire producenten en consumenten
  • het sluiten van de stedelijke voedselketen

De veronderstelling is dat een volwaardig, duurzaam veebedrijf alleen onder bijzondere condities in een stedelijk omgeving kan floreren. We willen in dit project achterhalen welke condities dit zijn en hoe hieraan vorm gegeven kan worden.

Stand van zaken

Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag heeft het initiatief genomen voor een ontwerptraject van een moderne professionele varkensboerderij in de stad. In 2009 is de film 'City Pig' geproduceerd. Het is de verbeelding van een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde én rendabele varkensboerderij in de stad. De basis voor deze film is een ontwerpstudie, uitgevoerd door architect Winy Maas met ontwerpers van The Why Factory (TU Delft) in opdracht van Innovatie Agro & Natuur.

Om na te gaan hoe mensen reageren op varkens in hun buurt, heeft Innovatie Agro & Natuur opdracht gegeven aan de Peergroup om in een paar steden en dorpen een Varkenshuis te realiseren samen met de lokale gemeenschap. De varkenshuizen worden momenteel opgericht in Rotterdam, Tilburg en Annerveenschekanaal. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Varkenshuis is het versterken van de lokale gemeenschap door de collectieve zorg over twee varkens. Hoe heb je samen met buren, vrienden, collega’s, de verantwoordelijkheid over twee varkens en daarmee over je eigen voedsel? In het Varkenshuis groeien een jaar lang twee varkens op. De varkens leven van de voedselresten van de lokale gemeenschap. Na een jaar kunnen de varkens worden geslacht om vervolgens bereid en gegeten te worden door diezelfde lokale gemeenschap en haar omgeving. Meer informatie www.varkenshuis.nl.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken