De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Varkenshof

Verwijzingen:

Het project

Het project van het Varkenshof speelt in op de marktontwikkelingen en -verwachtingen voor de Nederlandse varkenssector:

 • De wens om niet langer te focussen op kostprijsverlaging en schaalvergroting, maar op mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de reguliere varkenshouderij, door nieuwe productiewijzen;
 • Toenemende aandacht -ook vanuit de overheid- voor invulling ruimtelijke omgeving;
 • De noodzaak voor om te investeren in dierwelzijn en ammoniakemissiereductie;
 • Toenemende aandacht vanuit politiek, maatschappij en consument voor dierenwelzijn,–gezondheid en voedselveiligheid;
 • Noodzaak tot kostprijsbeheersing.

Het Varkenshof is een huisvestingsconcept dat opgaat in de landschappelijke structuur en dat uitgaat van de oorspronkelijke leefomgeving en het natuurlijke gedrag van de varkens. Tegelijkertijd worden de belangen van milieu, energie, varkenshouder en maatschappij niet uit het oog verloren.

Het Varkenshof bestaat uit verschillende deelinnovaties, die in hun onderlinge samenhang een uniek nieuw stal- en houderijsysteem mogelijk maken. Het concept benadert zo veel mogelijk de natuurlijke leefomgeving van een varken. Een juiste inrichting, materiaal keuze en klimaat moeten zorgen voor een optimale hygiëne en maximale ruimte voor natuurlijk gedrag. De dakconstructie is uitgerust met isolerende folie en zonnepanelen, waardoor een energieneutrale stal mogelijk is. De aanwezigheid van groen in de stal, in de vorm van bomen, (klim)planten en plantenbakken waar verschillende niet giftige planten groeien. De plantenbakken fungeren niet alleen als afscheiding, maar ook als biobed, waarmee een gesloten luchtreinigingssysteem mogelijk is. De kraamkamers bootsen het natuurlijke nest zoveel mogelijk na en maken eenvoudige reiniging mogelijk. Een centrale mestgang maakt door ligging, inrichting en klimaat maximaal gebruik van de natuurlijke zindelijkheid van het varken. Van snelle en gescheiden afvoer van mest en urine wordt ammoniakemissie tegengegaan. De vaste mest maakt een veel efficiëntere mestvergisting mogelijk. Een doorgroeisysteem zorgt voor een efficiënt ruimtegebruik.

Initiator van het Varkenshof is Jan Pape van Pape Creavorm vof uit Beltrum. Pape Creavorm houdt zich bezig met productontwikkeling en innovatie, met name op het snijvlak van landbouw en landschapsinrichting. Het samenwerkingsverband bestaat verder uit de volgende bedrijven:

 • Betebe GmbH (reinigingsinstallaties, incl. mestrobots)
 • ForFarmers (producent en leverancier van (o.a.) varkensvoer)
 • Mts. Holdijk (varkenshouder)
 • ID Agro BV (huisvestingssystemen voor de veehouderij)
 • JW Constructies (installatiebureau, incl. ventilatiesystemen en biologische luchtfilters)
 • Projecten LTO Noord (projectontwikkeling en –management)
 • MOREA Subsidie- en ProjectBegeleiding (projectcoördinatie)

Als onderdeel van het project zal een klankbordgroep ‘varkenshouders’ en een klankbordgroep ‘maatschappij’ worden ingesteld. Binnen de klankbordgroep ‘maatschappij’ zullen vertegenwoordigers van bijv. dieren- en milieubescherming, landschapsontwerpers en consumenten vanuit een maatschappelijk perspectief meedenken over het Varkenshof.

Onderdelen van het project zijn de afgelopen jaren uitgewerkt via kleinschalige experimenten met o.a. groen in de stal, biobedden en varkensdouches. De volgende stap is het testen en optimaliseren van de onderdelen in hun samenhang. Doelstelling is om het Varkenshof tot een technisch en economisch haalbaar huisvestingssysteem door te ontwikkelen.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt

Nieuws over dit project:

09-2012 - Varkenshof in beeld

02-2012 - SBIR aanvraag Het Varkenshof gehonoreerd

Multimediapublicaties:

Varkenshof in beeld

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Het Varkenshof

Weblogs:

Beethoven in Bunnik

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken