De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Last van Sturing

Verwijzingen:

Het project

De kern van het project was een verschuiving van overheidssturing naar maatschappelijke sturing. Een omdraaiing in denken, waarbij een probleem niet wordt gedefinieerd als een overheidsverantwoordelijkheid, maar als een verantwoordelijkheid van de samenleving.

De basisgedachte hierachter was, dat dit moest leiden tot effectievere veranderingsmechanismen in de samenleving, beperking van de bureaucratie en een versterking van de verantwoordelijkheid van de samenleving zelf. De overheid zou dan niet tot taak hebben alles te reguleren, maar zou er voor moeten zorgdragen dat er zodanige arrangementen (met checks en balances) in werking zijn, dat die samenleving ook haar verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. De ultieme uitwerking van het adagium van ex-minister Veerman ‘van zorgen voor naar zorgen dat’. 

Actualiteiten

Het project heeft interessante ideeën opgeleverd, maar de implementatie bleek toch fundamenteler dan aanvankelijk werd gedacht. De ideeën zijn in 2007 in diverse beleidsfora gepresenteerd; daarna is het project beëindigd.

Historie

  1. In 2005 verscheen het rapport ‘De Last van Sturing’, waarin een concept voor maatschappelijke sturing was uitgewerkt met name. gericht op een structurele verlaging van de administratieve lastendruk. Het concept is weliswaar inspirerend, maar nog tamelijk theoretisch van karakter. In overleg met het ministerie van LNV is ervoor gekozen om dit sturingsconcept uit te werken voor het beleidsterrein dierenwelzijn, waarin LNV een stap terug heeft gedaan op het vlak van regulering. Er is een opdracht verstrekt aan de hoogleraren Frissen en van Twist om deze uitwerking gestalte te geven. De eerste lijnen zijn getoetst in een workshop met bedrijfsleven, dierenbescherming, onderzoek en overheid.
  2. Eind 2006 verscheen het rapport “Via Via….. Naar maatschappelijke sturing voor het welzijn van kippen en varkens”. In 2007 is bekeken of deze sturingsopvatting meegenomen zou kunnen worden in het kader van de nota over Dierenwelzijn van de Minister van LNV. Hiertoe werd o.a. een (matig bezocht) Mansholtdebat georganiseerd. Dat bleek op dat moment niet haalbaar. Een nog onvoldoende opgelost probleem blijft de wijze waarop via maatschappelijke sturing een sector die ruim 70% van zijn productie exporteert kan worden aangezet tot sprongen in diervriendelijk handelen. Een vooral op Nederlandse consumenten gericht aanpak biedt hiertoe vermoedelijk onvoldoende soelaas.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Via Via....

De last van sturing - Een nieuw perspectief voor de landbouw

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken