De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Energieleverende Melkveehouderij (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De melkveehouderij is als grootste grondbezitter de grootste zonnecollector van ons land. Ook neemt zij een sleutelpositie in bij het benutten van energie uit biomassa (waaronder mest) en heeft zij ruimte voor het inpassen van windturbines. Deze omstandigheden bieden de melkveehouderij een unieke uitgangspositie voor het produceren van duurzame energie.

Gelet op de stijgende energieprijzen en de behoefte van de melkveehouderij aan nieuwe economische dragers lijkt het juiste moment aanwezig om de Nederlandse melkveehouderij als energieleverende sector op de kaart te zetten.

Kern van dit project is de transformatie van de melkveehouderij van medeveroorzaker tot medeoplosser van het klimaatprobleem. Als bron van groene energie ontwikkelt de sector zich tot spin in een regionaal energieweb. Naast additionele middelen van bestaan verzekert de sector zich van een nieuwe legitimatie/wenselijkheid van haar aanwezigheid in de groene ruimte, van een nieuwe maatschappelijke verankering.

Stand van zaken

Een visiedocument over melkveehouderij en energie is gepubliceerd (Energy Dairy 2025, juli 2006). Het rapport geeft een begin van een antwoord op de vragen: wat is de potentie van de melkvee­houderij als leverancier van energie in 2025? Welke nieuwe technieken zijn op termijn toepasbaar? Welke positie zou de sector kunnen innemen in een regionaal duurzaam energienetwerk? Welke stappen moeten we nu zetten om die positie te verwerven? Van de in het rapport genoemde innovatieopgaven zijn er in 2006 twee in uitgevoerd:
  • Ontwerpen van een ’Energiemarktplaats’ voor de collectieve vermarkting van biogas en biogasstroom om langs die weg een positie op de markt op te bouwen.
  • Ontwikkelen van een visie voor een energetisch duurzame zuivelkolom. Hoe kunnen we de door de melkveesector opgewekte energie primair tot waarde brengen in de eigen kolom? Zo versterkt de zuivelsector zowel haar eigen imago als de ontwikkelingskansen voor de melkveehouderij als energieleverancier.
In beide projecten is nauw samengewerkt met ondernemende voorlopers in de sector.

Plannen

In 2007 zal de uitdaging zijn de projecten samen met primaire ondernemers en industrie in de praktijk te gaan realiseren. Afhankelijk van het project is eerst een praktijkverkenning in een pilot nodig of kan direct worden doorgeschakeld naar een businessplan op praktijkschaal.

Partners

  • P. Leltz, J. Vroom (Syncera advies)
  • J. van Liere (Van Liere management bv.)
  • R. Schils (WUR-ASG)
  • Diverse veehouders en deskundigen in workshops
 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Zuivelketen als Energieleverancier

Energy Dairy 2025

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken