De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Cowmunity (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De ambitie van dit project is om maatschappelijke schrikbeelden rond schaalvergroting (dierenwelzijn, landschappelijke inpassing) om te zetten in een nieuw wensbeeld. Uitgangspunt is dat een ingrijpende schaalsprong kansen biedt voor een systeemvernieuwing die internationale concurrentiekracht combineert met maatschappelijke waardering.

Bij het maken van de ontwerpen wordt gezocht naar innovatieve oplossingen van bestaande dilemma’s bij schaalvergroting en het creëren en benutten van nieuwe schaalgerelateerde kansen. De intentie van de betrokken ondernemers is realisatie van één van de ontwerpen.

Stand van zaken

In 2006 zijn samen met een groep ondernemers ontwerpen gemaakt voor grootschalige melkveehouderij in Noord-Nederland. Dit heeft geleid tot vier basisontwerpen: met en zonder automatisch melken en met en zonder weidegang. Uitgangspunt is een vrijwel grondloos bedrijf; intersectorale samenwerking (met akkerbouwers) is daarmee een gegeven. De vier ontwerpen zijn uitgewerkt voor de thema’s bedrijfseconomie en financiering, arbeid, dierwelzijn, waardecreatie, landschappelijke inpassing, milieu en energie, en ruimtelijke inpassing. Voor al deze thema’s zijn innovatieopgaven geformuleerd en deels al uitgewerkt. De ontwerpfase is afgerond en weergegeven in het rapport ‘Cowmunity, zoektocht naar grensverleggende melkveehouderij in Nederland´ (juni ´2006), waarvan tevens een populaire, samenvattende versie is uitgebracht. Het rapport is gepresenteerd en bediscussieerd op de jaarconferentie van Innovatie Agro & Natuur (22 juni 2006) en heeft tot veel aandacht en commentaar in de vak- en publiekspers geleid.

Plannen

De drie betrokken ondernemers hebben besloten op basis van de Cowmunity-ontwerpen gezamenlijk een businessplan voor een grootschalig melkveebedrijf op te stellen. Hierin hebben Innovatie Agro & Natuur en Courage geen verantwoordelijkheid. Wij zullen ons in fase 2 richten op het nader uitwerken een of meerdere van de innovatieopgaven van Cowmunity, welke zijn:
  • Schaal en zuivelverwaarding
  • Schaal en energie (in samenwerking met akkerbouw, industrie, afzet bij burgers)
  • Schaal en diergezondheid en dierenwelzijn (comfort-class stal, beweiding)
De innovatieopgaven worden uitgewerkt in samenwerking met de Cowmunity-ondernemers.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken