De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Markttrends Zilte Productie

Verwijzingen:

Het project

Markttrends Zilte Productie opent perspectief op de ontwikkeling van een groene zilte economie in verziltende gebieden. Innovatie Agro & Natuur bekijkt binnen dit project welke markten belang hebben bij het ontwikkelen van zilte landbouw en op welke manieren dat vorm kan krijgen. Wat vaak als een probleem wordt gezien, verzilting, biedt onvermoede kansen.

Door verzilting wordt ‘laag’ Nederland steeds zouter. De ‘zoete’ (landbouw)economie komt hierdoor op diverse plaatsen in de knel. Het huidige beleid is om deze verziltende gebieden door te spoelen met zoet water. Om de productiviteit van deze gebieden te waarborgen, verdienen alternatieve opties nader onderzoek. Het ontwikkelen van zilte landbouw is een uitdagende mogelijkheid om deze gebieden op een nieuwe manier te benutten. Alleen met vereende krachten heeft de ontwikkeling van zilte landbouw kans van slagen: markt en bedrijfsleven hebben een cruciale rol, maar ook overheden en kennisinstituten. En zeker ook van belang: het ontwikkelen van zilte landbouw draagt bij aan behoud en ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap.

Historie

In opdracht van Innovatie Agro & Natuur zijn zeven ideeën om zilte landbouw in de praktijk te brengen in kaart gebracht.

Getijdennatuurpolder. Hier wordt het natuurlijke getij gebruikt voor de productie van uiteenlopende organismen als gewassen, wieren, algen, schaal- en schelpdieren en vis. Het proces speelt zich af op het grensvlak van polder en riviermond waar zoet en zout water bijeenkomen. Een getijdennatuurpolder leidt tot een geleidelijke overgang van zilte landbouw (in dit geval aquacultuur) naar zilte natuur.

Zilte cascade. Dit is een meer intensieve variant van de getijdennatuurpolder op het land. Plantaardig materiaal (algen, wieren) wordt gekweekt als zelfstandig product én als voedsel voor de dierlijke productie. Het afval wordt gebruikt als meststof voor de algen en gewassen. Het is kringloopproductie: wat rest van de voorgaande kweek is voeding voor de volgende. Voor dit project is vanuit markt al veel interesse.

Begrazing van brakke natuur. Dit is al praktijk, maar voor de nabije toekomst komt het vooral aan op het ontwikkelen van vermarkting en ketenvorming. Goede kansen liggen in de combinatie met ketens voor streekproducten. Deze begrazing van brakke natuur biedt ook een prima mogelijkheid voor het doorontwikkelen van specifieke kruiden en grassen.

Zilte natuurpluk. Hierbij wordt natuur beleefd en genoten door te plukken en te oogsten. Cruciaal is dat die pluk een toegevoegde waarde geeft aan bestaande zilte natuur: zowel de opbrengst als de vrijheid om te oogsten. De zilte natuurpluk moet dan wel structureel de aandacht krijgen binnen regelgeving en planologie. De pluk kan zowel commercieel als educatief worden opgezet. Een interessante optie is een corporatie van agrariër en natuurbeheerder.

De Zilte ProefTuin. Deze combinatie van waterbeheer, landschapsontwikkeling en economie gaat uit van het genieten en letterlijk proeven van een zilte economie. Vooralsnog gaat het om ter consumptie aanbieden van plaatselijk geteelde producten.

Het Zilte Landgoed. Het is een samengaan van zilte natuur(ontwikkeling), zilte landbouw, recreatie en landelijk wonen. Het Zilte Landgoed sluit goed aan bij de huidige behoefte aan wellness; de zuiverende zilte lucht, zilte baden en cosmetica op basis van zilte gewassen.

Het Zilte Dorp. Het benutten van verzilting is uitgangspunt voor de diverse functies in het Zilte Dorp. Het kan hier onder meer gaan om woonconcepten, dag- en verblijfsrecreatie, toerisme, (glas)tuinbouw en havenontwikkeling/transport. Zelfs energievoorziening is mogelijk, via getij of zoet-zout-verschillen (osmose).

Zilte landbouw is een essentieel onderdeel van elk van de geschetste ideeën. De mogelijkheden en kansen blijken echter nog nauwelijks actief te worden opgezocht. Er zal moeten worden geïnvesteerd in kennis, product- en ketenontwikkeling.

Het is aan overheden om, geleidelijk en gecontroleerd, meer ruimte te gaan geven aan verzilting, zowel in de ruimtelijke ordening als in het waterbeheer. Er zijn al diverse goede initiatieven gestart, bijvoorbeeld bij Rijnland en in Zeeland. Ook van de kenniswereld zal een forse bijdrage nodig zijn; kennisinstellingen kunnen in nauwe samenwerking met ondernemers en overheden innovatieprogramma’s opzetten.

Bij de ontwikkeling van de ideeën is het beeld bevestigd dat het agrarisch bedrijfsleven nog weinig affiniteit toont met verzilting en de kansen die dat biedt.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Conceptwijzer 'Een Zilte ProefTuin'

Voortgangsrapportage Van zoute schade naar zilte oogst

Het zout en de pap

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken