De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zilte Landbouw en Natuur

Verwijzingen:

Het project

Een belangrijke belemmering voor het benutten van zilte gronden ligt in de strikte scheiding van land­bouw en natuur. Deze scheiding is met name manifest in overheidsbeleid (zoals de ruimtelijke ordening) en bij betrokken instanties en organisaties.

Zo zijn experimenten met zilte landbouw in natuurgebieden niet mogelijk (terwijl juist buitendijks goede combinaties mogelijk zijn) en is de zilte natuur binnendijks beperkt tot de gebieden die voor de traditionele landbouw marginaal zijn. De traditionele ontwikkeling van landbouw en natuur gebeurt dan ook via gescheiden circuits, eerder tégen elkaar dan mèt elkaar.
Toenemende verzilting is niet alleen een opgave voor het waterbeheer. Ook het grondgebruik in kustnabije gebieden kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het betreft de landbouwsector en de beheerders van zilte natuurgebieden.

In dit project zal worden ingegaan op de mogelijkheden die landbouw en natuur gezamenlijk hebben om met toenemende verzilting om te gaan. De basisgedachte is dat er grondgebruiksmogelijkheden zijn die kansen bieden voor zowel de landbouw als de natuur.

Het betreft geen project in stricte zin, maar een voorbereidende activiteit.

Historie

Na een eerste oriëntatie is, door bijeenkomsten met betrokkenen uit landbouw en natuur, ingezoomd op enkele innovatieve combinaties van zilte landbouw en natuur. De uitkomsten van dit project leveren op zich geen nieuwe (in de zin van nog onbekende) combinaties op, maar versterken en verbreden de uitkomsten van de andere 'zilte' projecten, met name ‘Markttrends zilte productie’. Het project ‘Zilte landbouw en natuur’ krijgt geen vervolg als afzonderlijk project.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Conceptwijzer 'Een Zilte ProefTuin'

Zilt verweven

Voortgangsrapportage Van zoute schade naar zilte oogst

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken