De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Klimaatpark Groene Hart

Verwijzingen:

Het project

Als we de klimaatverandering serieus nemen, zullen we anders naar het Groene Hart moeten kijken. Daar ligt namelijk de sleutel voor een klimaatbestendige inrichting van West-Nederland. Het project Klimaatpark wil inspireren en uitdagen tot een andere aanpak van het Groene Hart. Er worden innovatieve oplossingen aangedragen voor inmiddels breed erkende problemen. Dit alles vanuit een overkoepelende visie, waarin klimaatverandering en duurzaam waterbeheer als motor voor landschapsontwikkeling worden ingezet.
Dan hebben we het niet over onderwaterdrainage, nestbescherming of boerenlandpaden. Dan hebben we het over een radicaal ander peilbeheer in grote delen van het veengebied, over de ontwikkeling van ‘natuurlijke klimaatbuffers’ van duizenden hectare groot, over integrale transformatie van de diepe droogmakerijen. En over een nieuwe relatie tussen stad en land, met meer ruimte voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Kortom over het Klimaatpark Groene Hart. Naast een nieuwe kijk op het landschap biedt het Klimaatpark Groene Hart ook een nieuwe uitvoeringsstrategie. We stellen voor om experimenteerruimte te creëren, en zo innovatieve ideeën een kans te geven. Bijvoorbeeld door ontwikkelingscompetities uit te schrijven of nieuwe uitvoeringscoalities te stimuleren. En door planologische beperkingen op te heffen. Er is lef nodig om de oude vertrouwde kaders los te laten en visie om richting te geven aan het veranderingsproces.
Dit project is voortgekomen uit eerdere activiteiten onder de noemer ‘Waterwoonterpen’ en ‘Duinwonen’. Bij de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden stond wonen op opgeworpen zandheuvels in droogmakerijen met zilte kwel centraal. Daarmee kunnen een aantal problemen in samenhang oplost worden: het tekort aan mooie woonlocaties in de Randstad, de verrommeling van het landschap in de droogmakerijen en de verloedering van de veenweidegebieden als gevolg van het wegzijgen van het water plus de verzilting van de bodem.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie ´Nieuws over dit project´ in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken