De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Veelgestelde vragen

Kies een domein

Inhoudsopgave

Terug

Hoeveel mensen werken bij Innovatie Agro & Natuur?

Terug
Bij het bureau werken 13 mensen. Daarnaast zijn via de allianties met het bedrijfsleven enkele mensen nauw betrokken bij de staf. Het netwerk van mensen die actief betrokken zijn bij Innovatie Agro & Natuur is naar schatting veertig keer zo groot - ongeveer 500 personen.

 

Hoort Innovatie Agro & Natuur bij het ministerie van EZ?

Terug
Ja, sinds 1 januari 2015 valt Innovatie Agro & Natuur onder de directie Agro- en Natuurkennis. 

Wat is de relatie met de Topsectoren?

Terug
Van direct belang voor Innovatie Agro & Natuur zijn de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het grensverleggende karakter van ons werk betekent echter dat er ook relaties liggen met topsectoren als Water en Energie.
De toegevoegde waarde van Innovatie Agro & Natuur zit vooral bij de focus op de langere termijn en op het ontwikkelen van doorbraken (game changers), waarbij projecten vaak cross-sectoraal van karakter zijn.
 

 

Wie financiert Innovatie Agro & Natuur?

Terug
Het personeels- en programmabudget wordt betaald door het ministerie van EZ. Via een aantal allianties, met name SIGN, Courage en STIRR, is er ook sprake van structurele co-financiering door het bedrijfsleven. Daarnaast wordt er op projectniveau bijgedragen door partijen waaronder het bedrijfsleven. Globaal gesproken kan gesteld worden dat hoe dichter een project bij realisatie in een eerst praktijk komt, hoe groter de bijdrage van andere partijen wordt.

Bevindt Innovatie Agro & Natuur zich nu in Den Haag of in Utrecht?

Terug
Innovatie Agro & Natuur heeft vanwege de centrale ligging kantoor in Utrecht. Doordat we gebruik maken van de ICT-voorzieningen van EZ en bellen via dat netwerk, is het netnummer nog steeds ‘070’.

Wanneer noemt Innovatie Agro & Natuur een idee grensverleggend?

Terug
Dat is natuurlijk niet precies met een meetlat vast te stellen. Maar in zijn algemeenheid gaat het om de volgende aspecten:
  • Een geheel andere manier van kijken naar de problematiek dan gewoonlijk het geval is
  • Een omkering in het denken (bijvoorbeeld van een kas als energieverslinder naar een kas als energieproducent)
  • Het ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden; daardoor zal het idee ook nogal eens controversieel van karakter zijn
  • Wanneer het een succes wordt, kan het een ingrijpende invloed hebben op bestaande praktijken
  • De realisatie van het idee vraagt de inzet van uiteenlopende partijen

Als ik een goed idee heb, kan ik daarmee dan terecht bij Innovatie Agro & Natuur?

Terug
Hoe meer ideeën hoe beter! Als u een idee heeft voor een grensverleggende vernieuwing in het werkveld van Innovatie Agro & Natuur, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Op onze website kunt u zien welke projecten we de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld en waaraan we nu werken. Deze projecten zijn gerangschikt onder onze drie domeinen. Op deze website vindt u tevens de gegevens van de medewerkers die aan de projecten en domeinen verbonden zijn. U kunt een van hen gericht benaderen, maar ook het algemene nummer van het bureau bellen.

 

Wat maakt de kans groot dat Innovatie Agro & Natuur mijn idee omarmt?

Terug
Innovatie Agro & Natuur hanteert twee algemene criteria om wel of niet te investeren in nieuwe ideeën: het idee moet een sterk grensverleggend karakter hebben (zie ook vraag 6) en het in relatie tot onze domeinen in potentie een ingrijpende impact kunnen hebben. En uiteraard moeten we rekening houden met de beperkte middelen en menskracht. Daarom besteden we veel zorg aan het stellen van prioriteiten in het werkprogramma dat we jaarlijks samenstellen en uitbrengen.

Kan ik mijn goede idee, dat al in een gevorderd stadium van ontwikkeling is, laten meefinancieren door Innovatie Agro & Natuur?

Terug

Innovatie Agro & Natuur verstrekt geen subsidies. We kunnen wel partner zijn in de ontwikkeling en uitwerking van grensverleggende ideeën. Dat gebeurt meestal in de beginfase van de uitwerking van een idee. Voor het in de praktijk brengen van reeds ver uitgewerkte ideeën komen eerder de meer reguliere innovatiebevorderende instrumenten van het ministerie van EZ in aanmerking.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken